Laboratorium

Materiały do laboratorium TEC dla studiów dziennych.

Lab. 1 | Lab. 2 | Lab. 3 | Lab. 4 | Lab. 5 | Lab. 6 | Lab. 7 | Lab. 8 | Lab. 9 | Lab. 10


Laboratorium 1. Wprowadzenie do systemów Quartus i ModelSim

 1. library ieee;
 2. use ieee.std_logic_1164.all;
 3.  
 4. entity bramka is
 5. port
 6. (
 7. -- Input ports
 8. a : in std_logic;
 9. b : in std_logic;
 10. c : in std_logic;
 11. -- Output ports
 12. y : out std_logic
 13. );
 14. end bramka;
 15.  
 16. architecture arch_bramka of bramka is
 17. begin
 18.  
 19. y <= a xor b xor c;
 20.  
 21. end arch_bramka;

Skrypt testujący test.do - wywołanie w Modelsim:

 1. do test.do
 1. restart
 2. add wave *
 3. run
 4. force a 0 0
 5. force b 0 0
 6. force c 0 0
 7. run
 8. force a 0 0
 9. force b 0 0
 10. force c 1 0
 11. run
 12. force a 0 0
 13. force b 1 0
 14. force c 0 0
 15. run
 16. force a 0 0
 17. force b 1 0
 18. force c 1 0
 19. run
 20. force a 1 0
 21. force b 0 0
 22. force c 0 0
 23. run
 24. force a 1 0
 25. force b 0 0
 26. force c 1 0
 27. run
 28. force a 1 0
 29. force b 1 0
 30. force c 0 0
 31. run
 32. force a 1 0
 33. force b 1 0
 34. force c 1 0
 35. run

Skrypt testujący - wersja 2.

 1. restart
 2. add wave *
 3. run
 4. force c 0 0, 1 {100 ps} -r 200
 5. force b 0 0, 1 {200 ps} -r 400
 6. force a 0 0, 1 {400 ps} -r 800
 7. run 800

w górę


Laboratorium 2. Instrukcje współbieżne

Multiplekser bitowy 2:1

mux2:1

 1. library ieee;
 2. use ieee.std_logic_1164.all;
 3.  
 4. entity mux is
 5. port(
 6. a, b : in std_logic;
 7. s : in std_logic;
 8. y : out std_logic
 9. );
 10. end mux;
 11.  
 12. -- przypisanie podstawowe - concurrent signal assigment
 13. architecture arch_mux1 of mux is
 14. begin
 15. y <= (a and not(s)) or (b and s);
 16. end arch_mux1;
 17.  
 18. -- przypisanie warunkowe - conditional signal assigment
 19. architecture arch_mux2 of mux is
 20. begin
 21. with s select
 22. y <= a when '0',
 23. b when others;
 24. end arch_mux2;
 25.  
 26. -- przypisanie selektywne - selected signal assigment
 27. architecture arch_mux3 of mux is
 28. begin
 29. y <= a when (s = '0') else
 30. b;
 31. end arch_mux3;

Multiplekser bitowy 4:1

mux4:1

 1. entity mux is
 2. port(
 3. a, b, c, d : in std_logic;
 4. s : in std_logic_vector(1 downto 0);
 5. y : out std_logic
 6. );
 7. end mux;
 8.  
 9. -- przypisanie podstawowe - concurrent signal assigment
 10. architecture arch_mux1 of mux is
 11. begin
 12. y <= (a and not(s(1)) and not(s(0)))
 13. or (b and not(s(1)) and s(0))
 14. or (c and s(1) and not(s(0)))
 15. or (d and s(1) and s(0));
 16. end arch_mux1;
 17.  
 18. -- przypisanie warunkowe - conditional signal assigment
 19. architecture arch_mux2 of mux is
 20. begin
 21. with s select
 22. y <= a when "00",
 23. b when "01",
 24. c when "10",
 25. d when others;
 26. end arch_mux2;
 27.  
 28. -- przypisanie selektywne - selected signal assigment
 29. architecture arch_mux3 of mux is
 30. begin
 31. y <= a when (s = "00") else
 32. b when (s = "01") else
 33. c when (s = "10") else
 34. d;
 35. end arch_mux3;

Multiplekser grupowy 4:1

mux4:1

 1. library ieee;
 2. use ieee.std_logic_1164.all;
 3.  
 4. entity mux is
 5. generic(
 6. n : integer := 4
 7. );
 8. port(
 9. a, b, c, d : in std_logic_vector(n-1 downto 0);
 10. s : in std_logic_vector(1 downto 0);
 11. y : out std_logic_vector(n-1 downto 0)
 12. );
 13. end mux;
 14.  
 15. -- przypisanie podstawowe - concurrent signal assigment
 16. architecture arch_mux1 of mux is
 17. begin
 18. y(0) <= (a(0) and not(s(1)) and not(s(0)))
 19. or (b(0) and not(s(1)) and s(0))
 20. or (c(0) and s(1) and not(s(0)))
 21. or (d(0) and s(1) and s(0));
 22. y(1) <= (a(1) and not(s(1)) and not(s(0)))
 23. or (b(1) and not(s(1)) and s(0))
 24. or (c(1) and s(1) and not(s(0)))
 25. or (d(1) and s(1) and s(0));
 26. y(2) <= (a(2) and not(s(1)) and not(s(0)))
 27. or (b(2) and not(s(1)) and s(0))
 28. or (c(2) and s(1) and not(s(0)))
 29. or (d(2) and s(1) and s(0));
 30. y(3) <= (a(3) and not(s(1)) and not(s(0)))
 31. or (b(3) and not(s(1)) and s(0))
 32. or (c(3) and s(1) and not(s(0)))
 33. or (d(3) and s(1) and s(0));
 34. end arch_mux1;
 35.  
 36. -- przypisanie warunkowe - conditional signal assigment
 37. architecture arch_mux2 of mux is
 38. begin
 39. with s select
 40. y <= a when "00",
 41. b when "01",
 42. c when "10",
 43. d when others;
 44. end arch_mux2;
 45.  
 46. -- przypisanie selektywne - selected signal assigment
 47. architecture arch_mux3 of mux is
 48. begin
 49. y <= a when (s = "00") else
 50. b when (s = "01") else
 51. c when (s = "10") else
 52. d;
 53. end arch_mux3;

Komparator, opis bloku na stronie 42 dokumentu

komparator

 1. library ieee;
 2. use ieee.std_logic_1164.all;
 3.  
 4. entity komparator is
 5. generic(
 6. n: integer := 4
 7. );
 8. port(
 9. a, b : in std_logic_vector(n-1 downto 0);
 10. aeqb, agtb, altb : out std_logic
 11. );
 12. end komparator;
 13.  
 14. -- z uzyciem operatorow relacji
 15. architecture komp1 of komparator is
 16. begin
 17. aeqb <= '1' when a = b else '0';
 18. agtb <= '1' when a > b else '0';
 19. altb <= '1' when a < b else '0';
 20. end komp1;
 21.  
 22. -- z uzyciem instrukcji przypisania
 23. architecture komp2 of komparator is
 24. signal i : std_logic_vector(n-1 downto 0);
 25. signal aequalb, agreaterb : std_logic;
 26. begin
 27. i(3) <= not (a(3) xor b(3));
 28. i(2) <= not (a(2) xor b(2));
 29. i(1) <= not (a(1) xor b(1));
 30. i(0) <= not (a(0) xor b(0));
 31.  
 32. aequalb <= i(3) and i(2) and i(1) and i(0);
 33. agreaterb <= (a(3) and (not b(3)))
 34. or (i(3) and a(2) and (not b(2)))
 35. or (i(3) and i(2) and a(1) and (not b(1)))
 36. or (i(3) and i(2) and i(1) and a(0) and (not b(0)));
 37.  
 38. altb <= not (aequalb or agreaterb);
 39. aeqb <= aequalb;
 40. agtb <= agreaterb;
 41. end komp2;

w górę


Laboratorium 3. Projekt hierarchiczny
Plik dmux_2.vhd:

 1. -- demultiplekser grupowy 1:2
 2. library ieee;
 3. use ieee.std_logic_1164.all;
 4.  
 5. entity dmux_2 is
 6. generic(
 7. m : integer := 8
 8. );
 9. port(
 10. a : in std_logic_vector(m-1 downto 0);
 11. s : in std_logic;
 12. y0, y1 : out std_logic_vector(m-1 downto 0)
 13. );
 14. end entity;
 15.  
 16. architecture arch_dmux of dmux_2 is
 17. begin
 18. y0 <= a when s='0' else (others => '0');
 19. y1 <= a when s='1' else (others => '0');
 20. end arch_dmux;

Skrypt testujący:

 1. restart
 2. add wave -radix unsigned *
 3. run
 4. force a 10#100 0
 5. force s 0 0
 6. run
 7. force s 1 0
 8. run

Plik dmux.vhd:

 1. -- demultiplekser grupowy 1:4 z komponentów 1:2
 2. library ieee;
 3. use ieee.std_logic_1164.all;
 4.  
 5. entity dmux is
 6. generic(
 7. m : integer := 4
 8. );
 9. port(
 10. a : in std_logic_vector(m-1 downto 0);
 11. s : in std_logic_vector(1 downto 0);
 12. y0, y1, y2, y3 : out std_logic_vector(m-1 downto 0)
 13. );
 14. end entity;
 15.  
 16. architecture arch_dmux of dmux is
 17.  
 18. component dmux_2 is
 19. generic(
 20. m : integer := 8
 21. );
 22. port(
 23. a : in std_logic_vector(m-1 downto 0);
 24. s : in std_logic;
 25. y0, y1 : out std_logic_vector(m-1 downto 0)
 26. );
 27. end component;
 28.  
 29. signal temp0, temp1 : std_logic_vector(m-1 downto 0);
 30.  
 31. begin
 32. -- y0 <= a when s="00" else (others => '0');
 33. -- y1 <= a when s="01" else (others => '0');
 34. -- y2 <= a when s="10" else (others => '0');
 35. -- y3 <= a when s="11" else (others => '0');
 36.  
 37. d1 : dmux_2
 38. generic map( m => m )
 39. port map(
 40. a => a,
 41. s => s(1),
 42. y0 => temp0,
 43. y1 => temp1
 44. );
 45. d2 : dmux_2
 46. generic map( m => m )
 47. port map(
 48. a => temp0,
 49. s => s(0),
 50. y0 => y0,
 51. y1 => y1
 52. );
 53. d3 : dmux_2
 54. generic map( m => m )
 55. port map(
 56. a => temp1,
 57. s => s(0),
 58. y0 => y2,
 59. y1 => y3
 60. );
 61. end arch_dmux;

Skrypt testujący:

 1. restart
 2. add wave -radix unsigned *
 3. run
 4. force a 10#100
 5. force s 00 0
 6. run
 7. force s 01 0
 8. run
 9. force s 10 0
 10. run
 11. force s 11 0
 12. run

Zadanie: zbudować sumator kaskadowy z komponentów 1-bitowych
Plik sum_1_bit.vhd

 1. library ieee ;
 2. use ieee.std_logic_1164.all ;
 3.  
 4. entity sum_1_bit is
 5. port (
 6. a, b, cin : in std_logic;
 7. y, cout : out std_logic
 8. );
 9. end sum_1_bit ;
 10.  
 11. architecture arch_sum of sum_1_bit is
 12. begin
 13. y <= a xor b xor cin;
 14. cout <= (a and b) or (a and cin) or (b and cin);
 15. end arch_sum;

Plik adder.vhd

 1. library ieee ;
 2. use ieee.std_logic_1164.all ;
 3.  
 4. entity adder is
 5. generic(
 6. n : integer := 4
 7. );
 8. port (
 9. a, b : in std_logic_vector(n-1 downto 0);
 10. cin : in std_logic;
 11. y : out std_logic_vector(n downto 0)
 12. );
 13. end entity;
 14.  
 15. architecture arch_sum of adder is
 16.  
 17. component sum_1_bit is
 18. port (
 19. a, b, cin : in std_logic;
 20. y, cout : out std_logic
 21. );
 22. end component;
 23.  
 24. signal c_temp : std_logic_vector(n-1 downto 0);
 25.  
 26. begin
 27. s0 : sum_1_bit port map(
 28. a => a(0),
 29. b => b(0),
 30. cin => '0',
 31. y => y(0),
 32. cout => c_temp(0)
 33. );
 34. s1 : sum_1_bit port map(
 35. a => a(1),
 36. b => b(1),
 37. cin => c_temp(0),
 38. y => y(1),
 39. cout => c_temp(1)
 40. );
 41. s2 : sum_1_bit port map(
 42. a => a(2),
 43. b => b(2),
 44. cin => c_temp(1),
 45. y => y(2),
 46. cout => c_temp(2)
 47. );
 48. s3 : sum_1_bit port map(
 49. a => a(3),
 50. b => b(3),
 51. cin => c_temp(2),
 52. y => y(3),
 53. cout => c_temp(3)
 54. );
 55.  
 56. y(4) <= c_temp(3);
 57. end arch_sum;

Skrypt testujący:

 1. restart
 2. add wave -radix unsigned *
 3. run
 4. force a 1001 0
 5. force b 0110 0
 6. run
 7. force b 0111 0
 8. run

w górę


Laboratorium 4. Blok sekwencyjny process, konfiguracja bloków, pakiet

 1. library ieee;
 2. use ieee.std_logic_1164.all;
 3.  
 4. entity mux is
 5. generic(
 6. n : integer := 4
 7. );
 8. port(
 9. a, b, c, d : in std_logic_vector(n-1 downto 0);
 10. s : in std_logic_vector(1 downto 0);
 11. y : out std_logic_vector(n-1 downto 0)
 12. );
 13. end mux;
 14.  
 15. -- przypisanie podstawowe - concurrent signal assigment
 16. architecture arch_mux1 of mux is
 17. begin
 18. [..]
 19. end arch_mux1;
 20.  
 21. -- przypisanie warunkowe - conditional signal assigment
 22. architecture arch_mux2 of mux is
 23. begin
 24. [..]
 25. end arch_mux2;
 26.  
 27. -- przypisanie selektywne - selected signal assigment
 28. architecture arch_mux3 of mux is
 29. begin
 30. [..]
 31. end arch_mux3;
 32.  
 33. -- przypisanie sekwencyjne - if
 34. architecture arch_mux4 of mux is
 35. begin
 36. pr_if: process(a,b,c,d,s) -- lista czulosci/wrazliwosci
 37. begin
 38. if s = "00" then
 39. y <= a;
 40. elsif s = "01" then
 41. y <= b;
 42. elsif s = "10" then
 43. -- y <= (others => '0');
 44. y <= c; -- wazna kolejnosc wykonania!
 45. -- y <= (others => '0'); -- co jesli odkomentujemy?
 46. else
 47. y <= d;
 48. end if;
 49. end process;
 50. end arch_mux4;
 51.  
 52. -- przypisanie sekwencyjne - case
 53. architecture arch_mux5 of mux is
 54. begin
 55. pr_case: process(a,b,c,d,s)
 56. begin
 57. case s is
 58. when "00" => y <= a;
 59. when "01" => y <= b;
 60. when "10" => y <= c;
 61. when others => y <= d;
 62. end case;
 63. end process;
 64. end arch_mux5;
 65.  
 66. -- przypisanie sekwencyjne - if z pamiecia latch
 67. architecture arch_mux6 of mux is
 68. begin
 69. pr_if: process(a,b,c,d,s)
 70. begin
 71. y <= (others => '0'); -- latch jesli zakomentujemy, dlaczego?
 72. if s = "00" then
 73. y <= a;
 74. end if;
 75. if s = "01" then
 76. y <= b;
 77. end if;
 78. if s = "10" then
 79. y <= c;
 80. end if;
 81. if s = "11" then
 82. y <= d;
 83. end if;
 84. end process;
 85. end arch_mux6;
 86.  
 87. -- przypisanie sekwencyjne - if ... else
 88. architecture arch_mux7 of mux is
 89. begin
 90. pr_if: process(a,b,c,d,s)
 91. begin
 92. -- dlaczego dopelnienie warunkow przez else nie zadziala?
 93. if s = "00" then
 94. y <= a;
 95. else
 96. y <= (others => '0');
 97. end if;
 98. if s = "01" then
 99. y <= b;
 100. else
 101. y <= (others => '0');
 102. end if;
 103. if s = "10" then
 104. y <= c;
 105. else
 106. y <= (others => '0');
 107. end if;
 108. if s = "11" then
 109. y <= d;
 110. else
 111. y <= (others => '0');
 112. end if;
 113. end process;
 114. end arch_mux7;
 115.  
 116. -- zasieg konfiguracji lokalny
 117. -- w narzedziu Quartus2: Tools>Netlist Viewer>RTL Viewer - sprawdzic realizacje dla roznych arch
 118. configuration cfg of mux is -- blok konfigurujacy
 119. for arch_mux1
 120. end for;
 121. end cfg;
 1. library ieee;
 2. use ieee.std_logic_1164.all;
 3. library work;
 4. use work.mux_package.all;
 5.  
 6. entity mux4 is
 7. generic(
 8. n : integer := 4
 9. );
 10. port(
 11. a, b, c, d : in std_logic_vector(n-1 downto 0);
 12. s : in std_logic_vector(1 downto 0);
 13. y : out std_logic_vector(n-1 downto 0)
 14. );
 15. end mux4;
 16.  
 17. -- przypisanie podstawowe - concurrent signal assigment
 18. architecture arch_mux4 of mux4 is
 19. -- przeniesienie deklaracji komponentu do pakietu
 20. --component mux
 21. -- port(
 22. -- a, b : in std_logic;
 23. -- s : in std_logic;
 24. -- y : out std_logic
 25. -- );
 26. --end component;
 27.  
 28. -- konfiguracja architektury dla bloku b1
 29. for b1 : mux use entity work.mux(arch_mux6);
 30. begin
 31. b1: mux generic map (n => n) port map(a => a, b => b, c => c, d => d, s => s, y => y);
 32. end arch_mux4;

Można też tak...

 1. -- konfiguracja architektury dla bloku b1
 2. -- for b1 : mux use entity work.mux(arch_mux6);
 3. begin
 4. b1: work.mux(arch_mux5) generic map (n => n) port map(a => a, b => b, c => c, d => d, s => s, y => y);
 5. end arch_mux4;
 1. library ieee;
 2. use ieee.std_logic_1164.all;
 3.  
 4. package mux_package is
 5.  
 6. -- deklaracje komponentow
 7. component mux
 8. generic(
 9. n : integer := 4
 10. );
 11. port(
 12. a, b, c, d : in std_logic_vector(n-1 downto 0);
 13. s : in std_logic_vector(1 downto 0);
 14. y : out std_logic_vector(n-1 downto 0)
 15. );
 16. end component;
 17. end mux_package;

Zadanie: korzystając z powyższych kodów, zrealizować mux8:1 wykorzystując dwa mux4:1 i jeden mux2:1, gdzie dla bloku b1 realizację arch_mux5 (proces z case), dla bloku b2 realizację arch_mux6 (proces z if), i dla bloku b3 dowolną realizację.
zadanie4

w górę


Laboratorium 5. Rejestr z sygnałem reset asynchronicznym lub synchronicznym

 1. library ieee;
 2. use ieee.std_logic_1164.all;
 3.  
 4. entity cw5_1 is
 5. generic(
 6. n : integer := 8
 7. );
 8. port(
 9. clk : in std_logic;
 10. reset : in std_logic;
 11. data : in std_logic_vector (n-1 downto 0);
 12. result : out std_logic_vector (n-1 downto 0)
 13. );
 14. end cw5_1;
 15.  
 16. architecture arch of cw5_1 is
 17. signal q_reg, q_next : std_logic_vector (n-1 downto 0);
 18. begin
 19. -- opis rejestru z resetem asynchronicznym
 20. process (clk, reset)
 21. begin
 22. if (reset = '1') then
 23. q_reg <= (others => '0');
 24. elsif rising_edge(clk) then
 25. q_reg <= q_next;
 26. end if;
 27. end process;
 28.  
 29. -- opis logiki wejsciowej
 30. q_next <= data;
 31.  
 32. -- opis logiki wyjsciowej
 33. result <= q_reg;
 34. end arch;

 1. restart
 2. add wave -radix unsigned *
 3. run
 4. force clk 0 0, 1 {100 ps} -r 200
 5. force data 10#222 0
 6. run
 7. force reset 0 0
 8. run
 9. force reset 1 0
 10. run
 11. run
 12. force reset 0 0
 13. run 400

 1. library ieee;
 2. use ieee.std_logic_1164.all;
 3.  
 4. entity cw5_2 is
 5. generic(
 6. n : integer := 8
 7. );
 8. port(
 9. clk : in std_logic;
 10. reset : in std_logic;
 11. data : in std_logic_vector (n-1 downto 0);
 12. result : out std_logic_vector (n-1 downto 0)
 13. );
 14. end cw5_2;
 15.  
 16. architecture arch of cw5_2 is
 17. signal q_reg, q_next : std_logic_vector (n-1 downto 0);
 18. begin
 19. -- opis rejestru z resetem synchronicznym
 20. process (clk)
 21. begin
 22. if rising_edge(clk) then
 23. q_reg <= q_next;
 24. end if;
 25. end process;
 26.  
 27. -- opis logiki wejsciowej
 28. q_next <= (others => '0') when (reset = '1')
 29. else data;
 30.  
 31. -- opis logiki wyjsciowej
 32. result <= q_reg;
 33. end arch;

 1. library ieee;
 2. use ieee.std_logic_1164.all;
 3. use ieee.numeric_std.all;
 4.  
 5. entity cw5_3 is
 6. generic(
 7. n : integer := 8
 8. );
 9. port(
 10. clk : in std_logic;
 11. load : in std_logic;
 12. data : in std_logic_vector (n-1 downto 0);
 13. par : out std_logic;
 14. result : out std_logic_vector (n-1 downto 0)
 15. );
 16. end cw5_3;
 17.  
 18. architecture arch of cw5_3 is
 19. signal q_reg, q_next : std_logic_vector (n-1 downto 0);
 20. begin
 21. -- opis rejestru z funkcja load i liczeniem +1
 22. process (clk)
 23. begin
 24. if rising_edge(clk) then
 25. q_reg <= q_next;
 26. end if;
 27. end process;
 28.  
 29. -- opis logiki wejsciowej
 30. --q_next <= data when (load = '1')
 31. -- else std_logic_vector(unsigned(q_reg) + 1);
 32. process(load, q_reg, data)
 33. begin
 34. if(load ='1') then
 35. q_next <= data; -- load
 36. else
 37. q_next <= std_logic_vector(unsigned(q_reg) + 1); -- +1
 38. end if;
 39. end process;
 40.  
 41. -- opis logiki wyjsciowej
 42. result <= q_reg;
 43. par <= not(q_reg(0)); -- sprawdzanie parzystosci
 44. end arch;

Zadanie: realizacja układu kombinacyjnego w wersji współbieżnej i/lub sekwencyjnej (process).

w górę


Laboratorium 6. Realizacja automatu Moore'a i Mealy'ego

 1. -- patrz: przyklad automatu z
 2. -- http:// rawski.zpt.tele.pw.edu.pl/pl/system/files/Realizacji_logiki_sekwencyjnej.pdf
 3. --
 4. library ieee;
 5. use ieee.std_logic_1164.all;
 6.  
 7. entity aut is
 8. port(
 9. serial : in std_logic;
 10. clk, reset : in std_logic;
 11. found, busy : out std_logic
 12. );
 13. end aut;
 14.  
 15. -- dekoder sekwencji 011
 16. -- automatyczne kodowanie stanow, wielosegmentowy opis
 17. architecture arch_aut1 of aut is
 18. type state_type is (s1,s2,s3);
 19. -- kodowanie uzytkownika : START
 20. --attribute ENUM_ENCODING: STRING; -- mozna wymusic kodowanie, nie zawsze mozliwe w realizacji - patrz: symulacja
 21. --attribute ENUM_ENCODING of STATE_TYPE:type is "00 10 11"; -- zaleca sie pozostawienie kodowania przez system
 22. -- kodowanie uzytkownika : KONIEC
 23. signal state_reg, state_next : state_type;
 24. begin
 25. -- rejest automatu
 26. process(clk, reset)
 27. begin
 28. if(reset = '1') then
 29. state_reg <= s1;
 30. elsif rising_edge(clk) then
 31. state_reg <= state_next;
 32. end if;
 33. end process;
 34. -- blok kombinacyjny opisujacy przejscia automatu
 35. process(serial, state_reg)
 36. begin
 37. case state_reg is
 38. when s1 =>
 39. if(serial = '1') then
 40. state_next <= s1;
 41. else
 42. state_next <= s2;
 43. end if;
 44. when s2 =>
 45. if(serial = '1') then
 46. state_next <= s3;
 47. else
 48. state_next <= s2;
 49. end if;
 50. when s3 =>
 51. if(serial = '1') then
 52. state_next <= s1;
 53. else
 54. state_next <= s2;
 55. end if;
 56. end case;
 57. end process;
 58. -- wyjscia automatu Moore'a
 59. process(state_reg)
 60. begin
 61. case state_reg is
 62. when s1 =>
 63. busy <= '0';
 64. when s2 =>
 65. busy <= '1';
 66. when s3 =>
 67. busy <= '1';
 68. end case;
 69. end process;
 70. -- wyjscia automatu Mealy'ego
 71. process(state_reg,serial)
 72. begin
 73. if((state_reg = s3) and (serial = '1')) then
 74. found <= '1';
 75. else
 76. found <= '0';
 77. end if;
 78. end process;
 79. end arch_aut1;
 80.  
 81. -- dekoder sekwencji 011
 82. -- kodowanie stanow, dwusegmentowy opis
 83. architecture arch_aut2 of aut is
 84. constant s1 : std_logic_vector(1 downto 0) := "00";
 85. constant s2 : std_logic_vector(1 downto 0) := "10";
 86. constant s3 : std_logic_vector(1 downto 0) := "11";
 87. signal state_reg, state_next : std_logic_vector(1 downto 0);
 88. begin
 89. -- rejest automatu
 90. process(clk, reset)
 91. begin
 92. if(reset = '1') then
 93. state_reg <= s1;
 94. elsif rising_edge(clk) then
 95. state_reg <= state_next;
 96. end if;
 97. end process;
 98. -- blok kombinacyjny opisujacy przejscia automatu
 99. process(serial, state_reg)
 100. begin
 101. busy <= '0';
 102. found <= '0';
 103. case state_reg is
 104. when s1 =>
 105. if(serial = '1') then
 106. state_next <= s1;
 107. else
 108. state_next <= s2;
 109. end if;
 110. when s2 =>
 111. busy <= '1';
 112. if(serial = '1') then
 113. state_next <= s3;
 114. else
 115. state_next <= s2;
 116. end if;
 117. when s3 =>
 118. busy <= '1';
 119. if(serial = '1') then
 120. state_next <= s1;
 121. found <= '1';
 122. else
 123. state_next <= s2;
 124. end if;
 125. when others => -- dopelnienie warunkow CASE
 126. state_next <= s1;
 127. end case;
 128. end process;
 129. end arch_aut2;
 130.  
 131. -- configuration
 132. configuration cfg of aut is
 133. for arch_aut1
 134. end for;
 135. end cfg;

Zadanie 1: zapisać automat 4-stanowy (A,B,C,D) zadany tabelą.
S\x 0 1 | y
A| B A | 0
B| C D | 1
C| D D | 0
D| A C | 0
Zadanie 2: zapisać automat liczący mod5 dla trybów x=0 to +1, x=1 to -2.
Zadanie 3: zapisać automat jak w z.2 liczący dla dwóch cyfr.

w górę


Laboratorium 7. Układ z wieloma automatami: licznik modulo N z dwiema cyframi

 1. library ieee;
 2. use ieee.std_logic_1164.all;
 3.  
 4. entity aut is
 5. port(
 6. tick : in std_logic;
 7. clk, reset : in std_logic;
 8. digit_0, digit_1 : out std_logic_vector(1 downto 0)
 9. );
 10. end aut;
 11.  
 12. -- licznik modulo N
 13. -- automatyczne kodowanie stanow, wielosegmentowy opis
 14. architecture arch_aut of aut is
 15. type state_type is (s0,s1,s2);
 16. signal state_reg_0, state_next_0 : state_type;
 17. signal state_reg_1, state_next_1 : state_type;
 18. signal tick_0 : std_logic;
 19. begin
 20. -- rejest automatow
 21. process(clk, reset)
 22. begin
 23. if(reset = '1') then
 24. state_reg_0 <= s0;
 25. state_reg_1 <= s0;
 26. elsif rising_edge(clk) then
 27. state_reg_0 <= state_next_0;
 28. state_reg_1 <= state_next_1;
 29. end if;
 30. end process;
 31. -- blok kombinacyjny opisujacy przejscia automatu cyfry 0
 32. process(tick, state_reg_0)
 33. begin
 34. case state_reg_0 is
 35. when s0 =>
 36. if(tick = '1') then
 37. state_next_0 <= s1;
 38. else
 39. state_next_0 <= s0;
 40. end if;
 41. when s1 =>
 42. if(tick = '1') then
 43. state_next_0 <= s2;
 44. else
 45. state_next_0 <= s1;
 46. end if;
 47. when s2 =>
 48. if(tick = '1') then
 49. state_next_0 <= s0;
 50. else
 51. state_next_0 <= s2;
 52. end if;
 53. end case;
 54. end process;
 55.  
 56. -- przeniesienie dla cyfry 0
 57. process(state_reg_0)
 58. begin
 59. case state_reg_0 is
 60. when s2 =>
 61. tick_0 <= '1';
 62. when others =>
 63. tick_0 <= '0';
 64. end case;
 65. end process;
 66.  
 67. -- blok kombinacyjny opisujacy przejscia automatu cyfry 1
 68. process(tick_0, state_reg_1)
 69. begin
 70. case state_reg_1 is
 71. when s0 =>
 72. if(tick_0 = '1') then
 73. state_next_1 <= s1;
 74. else
 75. state_next_1 <= s0;
 76. end if;
 77. when s1 =>
 78. if(tick_0 = '1') then
 79. state_next_1 <= s2;
 80. else
 81. state_next_1 <= s1;
 82. end if;
 83. when s2 =>
 84. if(tick_0 = '1') then
 85. state_next_1 <= s0;
 86. else
 87. state_next_1 <= s2;
 88. end if;
 89. end case;
 90. end process;
 91.  
 92. -- wyjscie dla cyfry 0
 93. process(state_reg_0)
 94. begin
 95. digit_0 <= "00";
 96. case state_reg_0 is
 97. when s0 =>
 98. digit_0 <= "00";
 99. when s1 =>
 100. digit_0 <= "01";
 101. when s2 =>
 102. digit_0 <= "10";
 103. end case;
 104. end process;
 105. -- wyjscie dla cyfry 1
 106. process(state_reg_1)
 107. begin
 108. digit_1 <= "00";
 109. case state_reg_1 is
 110. when s0 =>
 111. digit_1 <= "00";
 112. when s1 =>
 113. digit_1 <= "01";
 114. when s2 =>
 115. digit_1 <= "10";
 116. end case;
 117. end process;
 118.  
 119. --digit_0 <= to_std_logic_vector(state_reg_0);
 120. --digit_1 <= state_reg_1;
 121. end arch_aut;

 1. library ieee;
 2. use ieee.std_logic_1164.all;
 3.  
 4. entity aut is
 5. port(
 6. tick : in std_logic;
 7. clk, reset : in std_logic;
 8. digit_0, digit_1 : out std_logic_vector(1 downto 0)
 9. );
 10. end aut;
 11.  
 12. -- licznik modulo N
 13. -- automatyczne kodowanie stanow, wielosegmentowy opis
 14. architecture arch_aut of aut is
 15. constant s0 : std_logic_vector(1 downto 0) := "00";
 16. constant s1 : std_logic_vector(1 downto 0) := "01";
 17. constant s2 : std_logic_vector(1 downto 0) := "10";
 18.  
 19. signal state_reg_0, state_next_0 : std_logic_vector(1 downto 0);
 20. signal state_reg_1, state_next_1 : std_logic_vector(1 downto 0);
 21. signal tick_0 : std_logic;
 22. begin
 23. -- rejest automatow
 24. process(clk, reset)
 25. begin
 26. if(reset = '1') then
 27. state_reg_0 <= s0;
 28. state_reg_1 <= s0;
 29. elsif rising_edge(clk) then
 30. state_reg_0 <= state_next_0;
 31. state_reg_1 <= state_next_1;
 32. end if;
 33. end process;
 34. -- blok kombinacyjny opisujacy przejscia automatu cyfry 0
 35. process(tick, state_reg_0)
 36. begin
 37. case state_reg_0 is
 38. when s0 =>
 39. if(tick = '1') then
 40. state_next_0 <= s1;
 41. else
 42. state_next_0 <= s0;
 43. end if;
 44. when s1 =>
 45. if(tick = '1') then
 46. state_next_0 <= s2;
 47. else
 48. state_next_0 <= s1;
 49. end if;
 50. when s2 =>
 51. if(tick = '1') then
 52. state_next_0 <= s0;
 53. else
 54. state_next_0 <= s2;
 55. end if;
 56. when others =>
 57. state_next_0 <= s0;
 58. end case;
 59. end process;
 60. -- przeniesienie dla cyfry 0
 61. process(state_reg_0)
 62. begin
 63. case state_reg_0 is
 64. when s2 =>
 65. tick_0 <= '1';
 66. when others =>
 67. tick_0 <= '0';
 68. end case;
 69. end process;
 70.  
 71. -- blok kombinacyjny opisujacy przejscia automatu cyfry 1
 72. process(tick_0, state_reg_1)
 73. begin
 74. case state_reg_1 is
 75. when s0 =>
 76. if(tick_0 = '1') then
 77. state_next_1 <= s1;
 78. else
 79. state_next_1 <= s0;
 80. end if;
 81. when s1 =>
 82. if(tick_0 = '1') then
 83. state_next_1 <= s2;
 84. else
 85. state_next_1 <= s1;
 86. end if;
 87. when s2 =>
 88. if(tick_0 = '1') then
 89. state_next_1 <= s0;
 90. else
 91. state_next_1 <= s2;
 92. end if;
 93. when others =>
 94. state_next_1 <= s0;
 95. end case;
 96. end process;
 97.  
 98. -- wyjscie dla cyfry 0
 99. digit_0 <= state_reg_0;
 100. -- wyjscie dla cyfry 1
 101. digit_1 <= state_reg_1;
 102. end arch_aut;

 1. add wave *
 2. force clk 0 0, 1 {50 ps} -r 100
 3. run
 4. force reset 1 0
 5. force tick 0 0
 6. run
 7. force reset 0 0
 8. run 200
 9. force tick 1 0
 10. run 1000

Zadanie: Rozbudować układ dwóch liczników o funkcje zatrzymania dla zadanej wartości i wygenerowania impulsu.
w górę


Laboratorium 8. Użycie funkcji bibliotecznych LPM

 1. -- substraction, a>b, unsigned
 2. library ieee;
 3. use ieee.std_logic_1164.all;
 4. use ieee.std_logic_unsigned.all; -- arch_lab8_1
 5. use ieee.numeric_std.all; -- arch_lab8_2
 6. LIBRARY lpm; -- arch_lab8_3/4
 7. USE lpm.lpm_components.all;-- arch_lab8_3/4
 8.  
 9. entity lab8_1 is
 10. generic( N : integer :=8);
 11. port(
 12. a,b : in std_logic_vector(N-1 downto 0);
 13. s : out std_logic_vector(N-1 downto 0)
 14. );
 15. end lab8_1;
 16.  
 17. architecture arch_lab8_1 of lab8_1 is
 18. begin
 19. s <= a - b;
 20. end arch_lab8_1;
 21.  
 22. architecture arch_lab8_2 of lab8_1 is
 23. begin
 24. s <= std_logic_vector(unsigned(a) - unsigned(b));
 25. end arch_lab8_2;
 26.  
 27. -- lpm_add_sub, SUB used signal
 28. architecture arch_lab8_3 of lab8_1 is
 29. begin
 30. b1: lpm_add_sub generic map(LPM_WIDTH => N,
 31. LPM_REPRESENTATION => "UNSIGNED")
 32. port map(dataa => a, datab => b, result => s, add_sub => '0');
 33. end arch_lab8_3;
 34.  
 35. -- lpm_add_sub, SUB used parameter
 36. architecture arch_lab8_4 of lab8_1 is
 37. begin
 38. b2: lpm_add_sub generic map(LPM_WIDTH => N,
 39. LPM_REPRESENTATION => "UNSIGNED", LPM_DIRECTION => "SUB")
 40. port map(dataa => a, datab => b, result => s);
 41. end arch_lab8_4;
 42.  
 43. -- configuration
 44. configuration cfg of lab8_1 is
 45. for arch_lab8_4
 46. end for;
 47. end cfg;
 1. -- multiplication, unsigned
 2. library ieee;
 3. use ieee.std_logic_1164.all;
 4. use ieee.std_logic_unsigned.all; -- arch_lab8_1
 5. use ieee.numeric_std.all; -- arch_lab8_2
 6. LIBRARY lpm; -- arch_lab8_3
 7. USE lpm.lpm_components.all; -- arch_lab8_3
 8.  
 9. entity lab8_2 is
 10. generic( N : integer :=4);
 11. port(
 12. clk : in std_logic; -- arch_lab8_5 only
 13. a,b : in std_logic_vector(N-1 downto 0);
 14. p : out std_logic_vector(2*N-1 downto 0)
 15. );
 16. end lab8_2;
 17.  
 18. architecture arch_lab8_1 of lab8_2 is
 19. begin
 20. p <= a * b;
 21. end arch_lab8_1;
 22.  
 23. architecture arch_lab8_2 of lab8_2 is
 24. begin
 25. p <= std_logic_vector(unsigned(a) * unsigned(b));
 26. end arch_lab8_2;
 27.  
 28. -- lpm_mult
 29. architecture arch_lab8_3 of lab8_2 is
 30. begin
 31. b1: lpm_mult generic map(LPM_WIDTHA => N,LPM_WIDTHB => N,
 32. LPM_WIDTHP => 2*N)
 33. port map(dataa => a, datab => b, result => p);
 34. end arch_lab8_3;
 35.  
 36. -- lpm_mult, MegaWizard
 37. architecture arch_lab8_4 of lab8_2 is
 38. component b2
 39. PORT
 40. (
 41. dataa : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
 42. datab : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
 43. result : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0)
 44. );
 45. end component;
 46. begin
 47. b2_inst : b2 PORT MAP (
 48. dataa => a,
 49. datab => b,
 50. result => p
 51. );
 52. end arch_lab8_4;
 53.  
 54. -- lpm_rom
 55. -- http:// tomaszewicz.zpt.tele.pw.edu.pl/system/files/mnozenie.pdf
 56. architecture arch_lab8_5 of lab8_2 is
 57. begin
 58. b3: lpm_rom generic map(LPM_WIDTH => 2*N, LPM_WIDTHAD => 2*N,
 59. LPM_FILE => "4x4_mult.mif", LPM_ADDRESS_CONTROL => "UNREGISTERED",
 60. LPM_OUTDATA => "REGISTERED")
 61. port map(address => (a & b), q => p, outclock => clk);
 62. end arch_lab8_5;
 63.  
 64. -- configuration
 65. configuration cfg of lab8_2 is
 66. for arch_lab8_5
 67. end for;
 68. end cfg;
 1. -- Zadanie domowe do lab8
 2. -- mnozenie 5x5 bitów, unsigned
 3. -- Założenie: wykorzystać 1 tablicę ROM 4x4
 4. -- Uwaga1: rozpisać wektory A i B na składowe 1-bit + 4-bit
 5. -- skorzystać ze struktury jak na planszach 25-30: mnożenie 4-bitowe w ROM, reszta zsumowana
 6. -- http:// tomaszewicz.zpt.tele.pw.edu.pl/system/files/mnozenie.pdf
 7. -- Uwaga2: niektóre układy fpga wymagają wejścia lub wyjścia rejestrowego,
 8. -- stąd niektóre sygnały sumy należy opóźnić o odpowiednią liczbę taktów.
 9.  
 10. library ieee;
 11. use ieee.std_logic_1164.all;
 12. use ieee.numeric_std.all;
 13. LIBRARY lpm;
 14. USE lpm.lpm_components.all;
 15.  
 16. entity lab8_zad is
 17. generic( N : integer :=5);
 18. port(
 19. clk, reset : in std_logic;
 20. a,b : in std_logic_vector(N-1 downto 0);
 21. p : out std_logic_vector(2*N-1 downto 0)
 22. );
 23. end lab8_zad;
 24.  
 25. architecture arch_lab8 of lab8_zad is
 26. ....
 27.  
 28. p <= ... + ... + ... + ... ; -- :) powodzenia!
 29. end arch_lab8;

w górę


Laboratorium 9. Realizacja zadanego algorytmu kombinacyjnego i zaprogramowanie płytki laboratoryjnej.

 1.  

w górę


Laboratorium 10. Realizacja zadanego algorytmu sekwencyjnego i zaprogramowanie płytki laboratoryjnej.

 1.  

w górę

ZałącznikRozmiar
Plik 4x4_mult.mif4.86 KB

Etykiety przedmiotów:

Etykiety rzeczowe: